Актуални

На 02.05.2018 г. в 59 Обединено училище „Васил Левски“ се проведе състезание по четене „И аз го мога“ с учениците от начален и от прогимназиален етап.

Учениците от начален етап бяха разделени на два отбора. Във всеки от тях имаше по един ученик от първи, втори, трети и четвърти клас. Учениците имаха за задача да прочетат изразително по един текст, различен за  всеки клас, поговорка и да подредят различни абзаци от разбъркан текст.

 

Учениците от прогимназиален етап също се състезаваха в четене на басня. Участваха отбори от 5а, 5б, 6, 7 и 8 класове. Освен басните учениците трябваше да прочетат гатанки и скороговорки, да открият поговорките в общ текст, написан като вълничка и да намерят пет съществителни имена и 5 глагола в игрословица – балон.

Всички ученици се справиха много добре. Естествено имаше и победители, но всички се убедиха колко важно е четенето за всички предмети, които се изучават в училище и че то може да бъде интересно и забавно.

 

 

На 21.04.2018 год. в зала „Триадица“ се проведе Регионално състезание по приложно колоездене. Отборът на 59. Обединено училище „Васил Левски“ се класира на ВТОРО МЯСТО.

 

Критерии за отпускане на стипендии!

 

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Определения:

Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.

Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.

Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето е:

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

Задължение за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето:

Това задължение има всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, като това лице е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи, т.е. достатъчно е алтернативното уведомяване и на една от тези институции. Това задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето, при постъпване на сигнал в Държавната агенция за закрила на детето, че дете се нуждае от закрила, председателят й го препраща незабавно в отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на детето за извършване на социално проучване и предприемане на мерки за закрила.

Действия на образователната институция при инцидент или проява на насилие между ученици и върху ученици

1. Действия за прекратяване на насилието или травматичното събитие:

1.1. Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, се намесва незабавно, за да преустанови проявата на насилие или друго травматично събитие.

2. Приоритетна грижа за здравето на всички ученици, участници в инцидента или насилието.

2.1. Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, сигнализира незабавно медицинското лице в училище, за установяване нуждата от намеса на Бърза неотложна медицинска помощ. /Медицинското лице извършва преглед и сигнализира Бърза помощ, при нужда, след което описва състоянието, интервенцията и причината за нея в медицинския журнал/.

3. Незабавно се сигнализира за случилото се:

3.1. директорът на образователната институция и класният ръководител;

3.2. родителите /настойниците, попечителите, други лица, при които детето е настанено като мярка за закрила на детето/ на учениците – пострадали от насилие или инцидент и тези, които са упражнили такъв.

3.3. Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/. Компетентна да предприеме мерки за закрила е тази дирекция, която е по настоящ адрес на детето, това е адресът, на който детето пребивава. В случай на по-голяма оперативност и спешност може да се сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по местонахождение на училището по телефон, факс, електронна поща /данни за телефони, факс, електронна поща на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна са поместени на сайта на Агенцията за социално подпомагане /www.asp.government.bg/. До 24 часа от случилото се, сигналът се подава и писмено до ДСП.

3.4. При невъзможност за осъществяване на контакт с дирекция „Социално подпомагане“ сигналът за инцидента и предприетите действия или за проявата на насилие може да се подаде на Националната телефонна линия за деца 116 111 към Държавната агенция за закрила на детето, която е с национално покритие, денонощна и безплатна. Сигнал може да бъде подаден до Държавната агенция за закрила на детето и устно на телефон /централа/ 02/933 90 10, 02/933 90 11, факс 02/980 24 15, по електронна поща на e-mail: sacp.government.bg, в звеното за административно обслужване – приемна, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2. Данни за териториалните поделения на Държавната агенция за закрила на детето, до които може да се подаде сигнал, са налични на официалната електронна страница www.sacp.government.bg.

3.5. Органите на МВР /инспектор Детска педагогическа стая, оперативен работник/

4. При нужда от Кризисна интервенция: В случай на травматично /кризисно/ събитие, настъпило за група ученици, вследствие на участие или присъствие на инцидента или упражнено насилие, водещо до риск от увреждане на физическото или психическо здраве, е възможно да се сезира Държавната агенция за закрила на детето, с искане за провеждане на кризисна интервенция. Данни за телефони, факс и електронен адрес на Агенцията са налични в сайта на ДАЗД /посочени и в т. 3.4/. Кризисна интервенция може да се осъществи и от Министерството на образованието и науката – от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа, както и от психолози, работещи в социални услуги на територията на населеното място, в което е ситуирано училището, с активното действие и съдействие на дирекция „Социално подпомагане“, в качеството й на орган за закрила на детето на местно ниво.

5. Регистрация на инцидента или проявата на насилие: В тези случаи от страна на училищното ръководство се предприемат приоритетни и спешни мерки в грижа за здравето на ученика/учениците и сигнализиране на заинтересованите страни – родители, директор на училище, дирекция „Социално подпомагане“, след което случаят се регистрира в Регистър, създаден във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз. Обособява се досие, в което се прилагат писмените обяснения на служители, очевидци на случилото се, опис на хронологично предприетите действия и постигнати резултати в опазване на физическото и психическо здраве на децата – участници в инцидента и/или проявата на насилие. В случай на насилие задължително се предприемат и действия по разработения алгоритъм към Механизма за противодействие на училищния тормоз.

6. Допълнителни действия в случай на упражнено насилие върху ученик от страна на служител в образователната институция – директорът на образователната институция предприема незабавни действия за проверка на фактите и обстоятелствата по случая, след което изготвя доклад за резултатите, който представя на вниманието на началника на съответното регионално управление на образованието и на органите на МВР.

7. Екипно обсъждане на случая, с оглед превенция на инициденти и прояви на насилие – задължително случаите на инциденти и тормоз се обсъждат на заседение на екипа, създадан във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз във всяка образователна институция, с участието на социални работници от отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане“, за анализ на случилото се и причините, които са го породили, както и планиране на мерки и действия, изпълнението на които ще доведат до трайно намаляване на случаите на насилие между деца, ученици и върху тях, и до снижаване на броя на инцидентите.

8. Привличане на външни специализирани доставчици на услуги за подкрепа на екипа за справяне със създалата се ситуация и минимизиране на рисковете, както и предотвратяване на ескалиране на напрежението. Информация за доставчиците на социални услуги може да бъде получена от официалната електронна страница на ДАЗД /секция „Лицензиране“ – подменю „Регистри“ – „Регистър на издадените лицензи“, или на посочения в т. 3.4. телефон за връзка, както и от отделите за закрила на детето, за наличните социални услуги на територията на всяка община.

 

Информация за същността на социалните услуги.pdf

Карта на социалните услуги.pdf

 

 

 

На 05.05.2017г .от 18.00 часа в кино-театър „Освобождение“ се проведе празничен концерт, посветен на 125 години от основаването на 59 Обединено училище „Васил Левски“. Гости на празника бяха госпожа Ивета Германова – старши експерт от Регионално управление на образованието – София-град, инженер Тодор Кръстев – кмет на район „Сердика“, господин Желю Иванов – главен експерт в Синдиката на българските учители, директори на училища от район „Сердика“, много родители, бивши учители и ученици. Получени бяха много цветя и поздравителни адреси. В продължение на близо два часа учениците доказаха, че са истински артисти, танцьори, певци. Благодарим на нашите бивши ученици, които ни поздравиха със своите изпълнения и доказаха, че не са забравили 59-то. И така и след 125 години ние пак сме тук – ученици, родители, учители от 59 обединено училище „Васил Левски”. Млади и опитни, бивши и настоящи, тук сме, защото ни обединява училището, обединява ни идеята заедно да се учим, заедно да израстваме, заедно да се променяме, заедно да градим живота към по-добро!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

От 13 до 17 март в 59 ОУ „Васил Левски“ се проведе седмица на толерантността под надслов „Да бъдем по-добри!“

Всички ученици от начален и от прогимназиален етап се включиха в тази инициатива на Ученическият Съвет и Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и наистина се постараха да бъдат по-добри. Във всички класове се проведоха беседи за това какво е толерантност и как ние можем да я приложим в ежедневното си общуване. Затова нека всеки ден да бъдем по-толерантни и добри, да проявяваме търпимост към онези, които са различни от нас, да зачитаме чуждото мнение и да уважаваме правото на всеки да бъде такъв, какъвто е.

На свое заседание Ученическият Съвет и Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни решиха тази инициатива да продължи и в бъдеще, като през следващата учебна година ще се провежда всяка първа седмица на месеца. Защото толерантността не е за един ден или за два, тя се възпитава непрекъснато, тя е начин на поведение. Да си по-добър и толерантен е добродетел, която се изгражда през целия живот, но основите и се поставят в семейството и тук, в училище, където се обучава и възпитава младото поколение на България!

Благодарим на всички ученици и учители за участието в тази инициатива с пожелание за повече доброта и толерантност в отношенията не само в училище, но и извън него. Защото човекът е човек навсякъде, независимо от народност, социална принадлежност или вероизповедание!
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 17.02.2017г. се проведе спортно състезание “Малките лъвчета“, в което учениците от 59 ОУ „ Васил Левски“ доказаха, че са истински последователи на своя патрон- бързи, съобразителни и сръчни!

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.02.2017г. се проведе „Час по родолюбие“ с участието на режисьора Искрен Красимиров. Представен бе филма за Христо Ботев, както и идеята за филм за Васил Левски по повод предстоящата 180- годишнина от рождението му.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стана традиция всяка година в навечерието на националния празник 3 март в 59 ОУ „Васил Левски“ да се провежда „ Патриотично междучасие“ На 27.02.2017г. то беше посветено на нашия патрон- Апостолът Васил Левски.